תנאי שימוש באתר גיוסים
הסכם תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר www.giusim.co.il

מבוא:

המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

חברת גיוסים לקהילה בע"מ מפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או ״גיוסים״) ומעניקה שירות מקוון ברשת האינטרנט, האתר מספק בין השאר שירותי מימון לפרויקטים, תיווך בין ממנים למבצעי עסקאות קבוצתיות, בין בעל הפרויקט (להלן:"בעל הפרויקט ו/או המשתמש") לקבוצת ממנים ו/או רוכשים (להלן:"רוכשים" ו/או "הרוכשים ו/או המשתמש").

גלישה ו/או שימוש באתר זה http://www.giusim.co.il על ידך (להלן: ״המשתמש״), שימוש במוצרים ו/או השרותים של האתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון , מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי גיוסים לקהילה בע״מ ח.פ. 515605335 ("גיוסים לקהילה").

המשתמש ו/או המבקר באתר, ו/או המבצע כל פעולה באתר, מבצע שימוש בשירות הקיים באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים לקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד גיוסים, בעלי האתר, מנהלי גיוסים, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות גיוסים על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את "גיוסים" כלפי מבצעי הפעולות ו/או המשתמשים באתר.

אישור קריאת התקנון ו/או ביצוע פעולות ו/או גלישה באתר ,ו/או קבלת שירות באתר ,מהווה את הצהרת הלקוח כי הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים בו, כולל מבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך לתנאי האתר בין כמבקר, כמשקיע, כבעל פרויקט, או בכל שימוש אחר באתר.

גיוסים שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו לאחר השינוי.

אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה ,שידול ,ייעוץ או העדפה למימון פרויקט ו/או קבלת שירותים ו/או נתינת שירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן.

לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין הגולש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

לתשומת ליבכם: אתר גיוסים סגור בשבתות ובחגי ישראל. לא ניתן להכנס לאתר וכן לא ניתן לתרום או לפתוח קמפיין באתר. האתר נסגר באופן אוטמטי ונפתח חזרה במוצאי השבת או החג.

הינך מתבקש לקרוא את הסכם זה וההנחיות המופיעות בו, טרם ביצוע כל פעולה באתר.
מטעמי נוחות, תנאי ההסכם מנוסחים בלשון זכר אך מכוונים לשני המינים.

כשרות משפטית

בהרשמה לאתר הנך מאשר בזאת כי הנך מעל גיל 18, היות ועל פי חוק זהו הגיל המספק כשרות משפטית ליצירת חוזה והיות והאתר אינו מיועד לגולשים מתחת לגיל 18. במידה ויתברר כי הגולש מתחת לגיל 18 חשבונו באתר גיוסים יוסר.

רישום וחשבון משתמש

על מנת לפתוח שם משתמש בגיוסים יהיה עליך להזין טופס רישום המורכב מנתונים אלו: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או ביצוע פעולה אחרת כגון מימון פרויקט ו/או רכישה בפרויקט ו/או שרות כל שהוא באתר יוטל עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.

בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הנם נכונים, מדויקים ומלאים, הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנם שלך ו/או בבעלותך ושכרטיס האשראי הינו כרטיס האשראי האישי – כרטיס אשראי ,מכל סוג שהוא ,הנמצא ברשותו ובבעלותו והנושא את שמו של הלקוח ו/או המשתמש.

במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, גיוסים תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או ברכישה ו/או במימון פרויקט.

לגיוסים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/מכירתך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו ו/או יגרמו ליוצר ו/או גיוסים ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי גיוסים הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי גיוסים ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .

אבטחה

אתר גיוסים מאובטח ע"י פרוטוקול SSL והכניסה תתאפשר בהזנת סיסמה אישית. מובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

מובהר, כי באחריות הלקוח לשמור היטב על פרטיו האישיים וסיסמתו לאתר, ולא לאפשר בה שימוש לגורמים אחרים. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת או מסירת הסיסמה לגורם אחר.

בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה שלגולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם עקב פריצות ,חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר.

כמו״כ לא תהיה לגולש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולת שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו ,וזאת ,הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות.

השירותים המופיעים באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים על ידי צד ג׳ ו/או משתמשים בעלי פרויקטים. גיוסים אינה מוכרת או מספקת שירותים ו/או מוצרים.

גיוסים אינה אחראית על טיבם של השירותים הניתנים על ידי מנהלי פרויקטים ו/או על תיאור המוצרים והשירותים הניתנים על ידם.

בטרם הגשת הצעות למימון פרויקט זה או אחר, גיוסים ממליצה לבדוק כל שירות ומוצר לגופו.

בעל הפרויקט מתחייב כי לא יאפשר לרוכשים ו/או לממני הפרויקט דרך האתר כל תמיכה ומימון לא באמצעות האתר.

כמו״כ מצהיר בעל הפרויקט כי אם בעקבות קשר שנוצר באתר גיוסים יקבל בעל הפרויקט מימון ו/או תמיכה לא דרך האתר, ידווח על כך ישירות לבעלי האתר ויעביר להם את חלקם.

יצוין, כי במידה ויודע לבעלי האתר על מקרה כנ״ל, חובת ההוכחה תחול על בעל הפרויקט בלבד.

רכישה מבעל פרויקט

לצורך מימון ואו רכישת מוצר ו/או שירות מבעל פרויקט נדרש המשתמש ו/או הרוכש לפתוח שם משתמש באתר גיוסים ורק לאחר מכן יוכל המשתמש לרכוש שירותים מבעל פרויקט כמו״כ גיוסים תוכל להתאים ולספק לך שירותים נוספים בהתאם לשיקול דעתה.

רוכש ו/או משתמש הנוטל חלק ממימון פרויקט יקבל את השירות ו/או המוצר בהתאם לתנאים המופעים בעמוד המימון כל עוד תנאים אלו לא מפרים תנאי הסכם זה.

התורם/התומך בקמפיין מודע כי הכסף שתרם לא עובר לחברת גיוסים ומשם לבעל הקמפיין, אלא הכסף נתרם ישירות לבעל הקמפיין או העמותה המנהלת את הקמפיין. משכך, הקבלה אם תשלח או לא לתורם היא באחריות בעל הקמפיין ואו העמותה. כמו"כ ביטול תרומה, בקשת קבלה או כל עניין הקשור בתרומה יעשה ישירות מול בעל הקמפיין וגיוסים אינה צד בעניין.

תשלומים ועמלות

רישום והצטרפות לאתר הינו ללא תשלום. אך אנו גובים עמלות בסך של 5 אחוז בתוספת מע״מ כחוק מתוך התשלומים שהתקבלו מפרויקט המימון שהאתר מאפשר.

יובהר, כי בעלי אתר גיוסים מאפשרים העלאת קמפיין עבור מימון ההמונים ועשויים לשנות את העמלות בכל עת.

יצוין, בעל פרויקט המימון הינו האחראי הבלעדי לדיווח ותשלומי המיסים הקשורים לשימושו באתר, תשלומים לצד ג׳ ו/או כל תשלום או חובות שהתחייב.

ככל ותחפוץ גיוסים, ע״פ שיקול דעתה הבלעדי, תוכל לבחור שלא לגבות עמלה, או לגבות עמלה חלקית מפרויקט וזה ללא כל מתן הסבר ו/או פירוט.

כמו״כ רשאית גיוסים להסכים לגבות עמלה שונה מכל שותף וכן לתת תנאים שונים לכל לבעל פרויקט ובהסכם נפרד המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם המצוי באתר זה.

גולש ו/או בעל פרויקט שייפר את תנאי השימוש, רשאית גיוסים להסיר את הפרויקט ולא להחזיר את התשלומים שהתקבלו.

יודגש, כי החובה לתשלומי מע״מ ומיסים הינם חלים על בעל הפרויקט ו/או מקים הפרויקט. כמו״כ ינוכו מהסכום עמלות שחברת האשראי גבו ו/או יגבו בהקשר לפרויקט. 

על מנת לבדוק את זהותו של בעל הפרויקט רשאית גיוסים להשהות קמפיין בכל עת.

ככל ויתברר לגיוסים כי בעל הפרויקט ניסה להונות את הרוכשים ו/או המשתמשים, רשאית גיוסים למנוע את העברת הכספים שהתקבלו מהפרויקט ולהחזיר כספים אלו לרוכשים הממנים.

יודגש, כי גיוסים מסירה כל אחריות מצידה במידה ויתברר כי בעל הפרויקט ניסה לבצע הונאה ו/או התנהג לא כדין.

ביטול עסקה והסרת פרויקט

במידה ויסיר בעל הפרויקט את פרויקט המימון בטרם סיומו , תהיה רשאית גיוסים לחייב את בעל הפרויקט בעמלה נוספת.

יצוין, כי גיוסים לא תישא בהוצאות הכרוכות, במידה והוסר פרויקט עקב הפרה של התנאים באתר ו/או עקב הפרת החוק ו/או לבקשת משתמש, יחויב בעל הפרויקט בכל העלויות הכרוכות.

כמו״כ, גיוסים רשאית לבטל עסקה מהסיבות הבאות:

אירעה תקלה שגרמה לביטול העסקה ומימושה ו/או המשתמש הפר את תנאי ההסכם, ו/או משתמש המבצע פעילות בלתי חוקית ו/או במקרה של טעות בתום לב בהזנת הנתונים.

יודגש, כי במידה ומשתמש הפר את הכללים ו/או התחזה לגורם אחר ו/או ביצע הונאה ו/או לא סיפק נתונים מלאים, גיוסים רשאית לבטל בכל עת את העסקה.

היעדר אחריות

השימוש בשירותי האתר הינה באחריות המשתמש בלבד.

המשתמש אחראי עבור הטלפון ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד ו/או חומרה וכל ציוד אחר שעושה בו שימוש על מנת לגלוש באתר זה. גיוסים לא תהיה אחראית לכל אלה ולנזקים שיגרמו כתוצאה מגלישה באתר זה הן לציוד ו/או לחומרה ו/או לתוכנה של המשתמש.

יודגש כי חברת גיוסים לא תהיה אחראית לכל נזק ממוני ו/ואו נזק אישי שייגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר.

כמו״כ, גיוסים לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מהתקשרות בין משתמשים באתר ו/או בין משתמש לבעל פרויקט.

בעלי הפרויקט הינם אחראים באופן מלא למימוש והגשמת התחיביות הפרויקט ו/או התמורה למימון ככל ותהיה כזאת.

בפעילות שלא על פי תנאי השימוש, מסכים המשתמש בזאת להגן ולפצות את גיוסים מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, הקשורים לפעילותו שלא כדין. הן פגיעה בזכות היוצרים ו/או בפטנט והן בפעילות אחרת המפרה את התנאים וזאת מבלי להגביל. בהסכמה זאת משחרר המשתמש את חברת גיוסים מכל אחריות לפעילותו שלא כדין.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים לאתרים חיצוניים

גיוסים מסירה כל אחריות מקישורים לאתרים חיצונים המופעים באתר זה.
יובהר, כי לגיוסים אין כל שליטה על אתרים אלה אי לכך מסירה גיוסים כל אחריות למדיניות והתנהגות אתרים אלה. כניסה לאתרים אלה הינם באחריות מלאה של המשתמש.

זכות יוצרים קנין וסימני מסחר

בעל פרויקט ו/או משתמש באתר או דרך האתר, מסכים כי חברת גיוסים ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמה יכולה לעשות כל שימוש ביצירה שהעלה לאתר וללא תמורה כולל פרסום או הפצה של היצירה בכל אמצעי או דרך טכנולגית כזו או אחרת. גיוסים לא תהא מוגבלת בכל צורה שהיא.

האחריות על זכויות היוצרים תחול על בעל הפרויקט ו/או המשתמש שהעלה היצירה לאתר גיוסים.

סימני המסחר של חברת ״גיוסים״ הינם בבעלות החברה וכל שימוש בהם או בצורתם מהוות הפרה של זכויות היוצרים השמורות לחברת גיוסים.

סעיף זה יישאר בתוקף גם אם תנאים אילו יאבדו מתוקפם.

הסכמה לקבלת דיוור ע״י גיוסים ו/ או מי מטעמה

חברת גיוסים ו/או מי מטעמה רשאית לעדכן את הגולשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת.
הנך מסכים בזאת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת ברישומך לאתר גיוסים.
במידה ואינך מעוניין בכך, אנא פנה אל שירות הלקוחות של החברה בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

שינוי תנאים וביטול ההסכם

ככל ותחפוץ גיוסים רשאית בכל עת לשנות את התנאים ו/או להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו וזאת ללא כל סיבה או מחויבות למסור הודעה על כך למשתמש.

שהות או הימנעות מפעולה על ידי גיוסים לא תחשב לוויתור זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. כל מקרה לגופו ואין להשליך ממקרה אחד למשנהו. גיוסים רשאית לממש את זכויותיה בכל עת.

סמכות שיפוט

הדין החל עליך המשתמש כגולש ו/או כבעל פרויקט מימון באתר ו/או כמבצע פעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל דרישה ו/או תביעה נגד חברת גיוסים ו/או מי משלוחיה, תוגבל לתקופה של 5 חודשים והצדדים יראו זאת כהסכם לגבי לתקופת ההתיישנות כמשתמע בחוק (חוק ההתיישנות, תשי״ח- 1958).

יצירת קשר

אנו עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית גלישה ושירות נעימים ויעילים באתר גיוסים, במקרה של אי שביעות רצון ו/או להצעת ייעול ו/או לכל שאלה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.
גיוסים והנהלת האתר מאחלת לך גלישה מהנה.